บริการของเรา


เกร็ดความรู้


พันธมิตร

1v รู้จักระบบบําบัดน้ำเสีย น้ำเสีย ที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆมักจะส่งผลเสียทั้งนั้น แต่ระยะเวลาของการน้ำเน่าเสียนั่นจะไม่เท่ากัน หากเป็นสถานที่ใหญ่ๆ อย่างโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถานที่เหล่านี้จะมีโอกาสน้ำเน่าเสียปริมาณมากและจะส่งผลเสียตามมามากมาย อาทิเช่น ส่งกลิ่นเหม็น น้ำเน่าปริมาณมากจะส่งผลปริมาณมากๆจนทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากปัญหาน้ำเน่าเสียจากสถานที่ต่างๆ ทำให้จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้

ระบบบำบัดน้ำเสีย คือ กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ที่พยายามจะทำให้น้ำเน่าเสียนั้นกลายเป็นน้ำดี หรือ พยายามทำให้น้ำเน่าเสียนั้นเหลือน้อยสิ่งที่สุด หรือ เป็นระบบที่จะทำให้น้ำที่เกิดการเน่าเสียให้อยู่สภาวะมาตรฐาน คือ น้ำเน่าเสียนั้นไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกแล้ว นั้นเอง

กระบวนการบำบัดน้ำเสียมีลักษณะการทำงานจะแบ่งออกตามลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้

 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี คือ วิธีการใช้สารเคมีเพื่อแยกแยะ สิ่งปนเปื้อน สารพิษต่างๆ ออกจากน้ำ
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา คือ การใช้หลักการทางชีววิทยาโดยพึ่งจุลินทรีย์เพื่อทำให้น้ำเปลี่ยนสภาพ เช่น การใช้ EM Ball ในเหตุการณ์น้ำท่วม
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพ คือ การบำบัดน้ำเสียโดยวิธีการอย่างง่ายและไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ โดยเราจะแยกของแข็ง ของเน่าเสียออกจากน้ำ โดยวิธีการใช้ตะแกรงดัก
 • กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางกายภาพรวมกับสารเคมี คือ การบำบัดน้ำเสียแบบนี้จะรวมการบำบัดน้ำเสียอย่างง่าย พร้อมกับเสริมความสามารถการบำบัดโดยสารเคมีเข้าไปด้วยนั้นเอง เช่น การดูดซับด้วยถ่ายการแลกเปลี่ยนประจุ


ขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียมีไม่กี่ขันตอนดังต่อไปนี้
 • ขั้นตอนการเตรียมการบำบัด คือ วิธีการแยกสิ่งปฏิกูลที่มีขนาดใหญ่ออกไป
 • ต่อจากนั้น เราจะปล่อยน้ำเสียที่ได้จากการขั้นเตรียมตกตะกอน จะทำให้น้ำเน่านั้นตกตะกอนโดยการใส่ปูนขาวลงไป
 • ขั้นตอนต่อไป เราจะได้น้ำที่ตกตะกอนแล้ว จากนั้นเราจะเพิ่มอากาศให้กับน้ำให้แก่แบคทีเรีย จากนั้นแบคทีเรียจะทำหน้าที่ทำลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำออกไป และจะให้น้ำเน่าเสียนั้นดีขึ้น
 • ขั้นตอนสุดท้าย คือ เราจะต้องการน้ำเน่าเสียนั้นให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติ คือ สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้นั้นเอง โดยวิธีการนำเอาน้ำที่ผ่านการใส่ปูนขาวเพื่อให้น้ำเน่าเสียนั้นตกตะกอน แล้วเพิ่มอากาศให้กับแบคทีเรียเพื่อให้ทำหน้าที่ทำลายสารอินทรีย์ และขั้นตอนสุดท้ายก็คือ กระบวนการทางฟิสิกส์รวมกับเคมี นั้นคือ วิธีการ ion exchange

ภาพตัวอย่างงาน

 • ล่อท่อ
 • ซิ้งค์ตัน
 • ท่อน้ำทิ้งตัน
 • ชักโครกตัน